Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
Sponsoring kids
Sponsoring opleiding hogere scholen
Sponsoring vervoer kinderen
Sponsoring vervoer container
Sponsoring kleding, schoenen, schooltassen
Sponsoring overige
Bankrente
Ontvangsten:
2015
2016
20.935
-
1.290
110
1.242
1.000
65
 
24.642
21.290
-
1.200
-
125
800
125
  
23.540
Uitgaven:
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten kinderen
Overige kosten
Kosten aanschaf schoenen, kleding
Kosten lokale medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten - overboeking Gambia *


2015
2016
22.846
1.085
1.282
     205
-
763
400
64
    162

22.757
5.750
505
     3.942
  -
22
173
64
     455
Reservering medische kosten Abbie
Reservering schoolbus
Reservering hogere school *
Reservering onvoorziene zaken
-
-
-1.472
-693
 
24.642

-4.100
-5.000
-1.028
-

23.540
Balans:
2016
Schuld aan M. Kuijper t.b.v. oprichting Stichting
Reservering onvoorziene zaken
Reservering hogere school
Reservering medische kosten
Reservering diversen school
Vooruitbetaalde sponsoring school

4.000
2.500
3.472
     4.048
1.586
  200

15.806
Activa
Passiva
7.966
7.840
   
15.806
Exploitatierekening:
2015
5.906
6.535

12.441
3.000
1.807
2.000
4.048
1.586
-

12.441
2016
* Er zijn gelden aan de reserveringen onttrokken i.v.m extra kosten voor:
Lesgelden hogere scholen, bijlessen en hogere containerkosten
De reservering medische kosten blijft gehandhaafd i.v.m. toekomstige kosten voor nieuwe beugels voor Abbie.

2015
* Er zijn gelden aan de reserveringen onttrokken i.v.m kosten voor.:
Lesgelden hogere scholen, aanschaf bus en medische kosten operatie Abbie

* De hogere bankkosten zijn een gevolg van de noodzakelijke overboekingen naar Ghana i.v.m. het verblijf van Abbie aldaar.Kas
Bank

| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
onderwijs voor kinderen
in Gambia
Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
Exploitatierekening:
Sponsoring:
kids
opleiding hogere scholen
vervoer kinderen
vervoer container
kleding, schoenen, schooltassen
overige
Bankrente
2016
2015
20.935
-
1.290
110
1.242
1.000
65
 
24.642
21.290
-
1.200
-
125
800
125
  
23.540
Uitgaven:
Kosten:
scholen
vervoer kinderen
vervoer container
medisch
overige
schoenen, kleding
lokale medewerkers Gambia
administratie
Bankkosten
- overboeking Gambia *


Reservering:
medische kosten Abbie
schoolbus
hogere school *
onvoorziene zaken
2016
22.846
1.085
1.282
     205
-
763
400
64
    162

2015
22.757
5.750
505
     3.942
  -
22
173
64
     455
-
-
-1.472
-693
 
24.642

-4.100
-5.000
-1.028
-

23.540
Opbrengsten:
Balans:
Activa
Kas
Bank

2016
5.906
6.535

12.441
2015
7.966
7.840
   
15.806
Passiva
Schuld aan M. Kuijper
t.b.v. oprichting Stichting
Reservering onvoorziene zaken
Reservering hogere school
Reservering medische kosten
Reservering diversen school
Vooruitbetaalde sponsoring

3.000
1.807
2.000
4.048
1.586
-

12.441
4.000
2.500
3.472
     4.048
1.586
  200

15.806
2016
* Er zijn gelden aan de reserveringen onttrokken i.v.m extra kosten voor:
- lesgelden hogere scholen
- bijlessen
- hogere containerkosten
De reservering medische kosten blijft gehandhaafd i.v.m. toekomstige kosten voor nieuwe beugels voor Abbie.

2015
* Er zijn gelden aan de reserveringen onttrokken i.v.m kosten voor.:
- lesgelden hogere scholen
- aanschaf bus
- medische kosten operatie Abbie

* De hogere bankkosten zijn een gevolg van de noodzakelijke overboekingen naar Ghana i.v.m. het verblijf van Abbie aldaar.